Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boventalligheid en ontslag

Als boventalligheid leidt tot ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan verloopt het daadwerkelijke ontslag via:

  1. Via UWV
  2. Met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

Ontslag via UWV

UWV toetst of het ontslag aan de wettelijke eisen voldoet. Zo zal UWV beoordelen of het ontslag inderdaad noodzakelijk is op bedrijfseconomische gronden. Het UWV accepteert alleen dat werkgevers medewerkers ontslaan als er een bedrijfseconomische noodzaak is.
Ook kijkt UWV naar de wijze waarop het ontslag wordt ingevuld. Worden de ‘juiste’ mensen ontslagen, rekening houdend met hun leeftijd, functie en dienstjaren? Met andere woorden, wordt het afspiegelingsprincipe wel juist gehanteerd? Verder kijkt UWV of voldoende is onderzocht of boventallige werknemers binnen de organisatie kunnen worden herplaatst. Hoe eerder de werkgever in overleg treedt met de vakbonden en de ondernemingsraad, des te eerder sprake is van ‘zorgvuldig’ handelen en des te meer kans dat UWV akkoord gaat met de reorganisatie.

 

Hoger beroep bij de kantonrechter

Als het UWV WERKbedrijf toestemming heeft gegeven voor ontslag en een ontslagvergunning heeft afgegeven, is de zaak meestal rond. Tegen een ontslagvergunning is beroep mogelijk bij de kantonrechter. Het ontslag wordt dan door de kantonrechter opnieuw getoetst. Als blijkt dat de ontslagvergunning ten onrechte is afgegeven, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst herstellen of een ontslagvergoeding toekennen.

 

Vaststellingsovereenkomst

Bij collectief ontslag komen werkgever en werknemer meestal overeen dat het arbeidscontract wordt beëindigd zonder te wachten op goedkeuring van UWV. In plaats daarvan ondertekenen zij een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Daarin staat waarom bepaalde functies komen te vervallen en dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt. Dat is cruciaal, want daarmee behoudt de werknemer het recht op WW. Andere zaken die meestal in een vaststellingsovereenkomst staan zijn onder andere: einddatum, ontslagvergoeding, bemiddelingstermijn, ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan, vakantiedagen, vakantiegeld, budget voor juridisch en financieel advies, finale kwijting. Laat de vaststellingsovereenkomst altijd beoordelen door een jurist.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

NieuwsĀ