Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan NEDCAR 2021-2024

 

 1. Boventalligheid

Een functie binnen NEDCAR kan komen te vervallen wegens bedrijfseconomische redenen.  Indien er geen mogelijkheid is om herplaatst te worden voor een passende functie binnen VDL Nedcar en de VDL groep, wordt de werknemer boventallig.

 

 1. Interne herplaatsing

2.1 Interne herplaatsing binnen NEDCAR

NEDCAR spant zich maximaal in om de aangezegde werknemer binnen VDL Nedcar en VDL Groep te herplaatsen in een passende functie.  Als werknemer een passende functie binnen VDL Nedcar weigert, vraagt werkgever ontslag aan bij UWV en verliest werknemer de aanspraken op dit Sociaal Plan. Werknemer blijft boventallig en ontvangt bij ontslag door NEDCAR de wettelijke transitievergoeding.

 

2.2 Interne herplaatsing binnen VDL GROEP

Een herplaatsing en acceptatie van een aanbod voor een passende functie buiten VDL NEDCAR, maar binnen de VDL GROEP is voor de werknemer vrijwillig. Een passende functie binnen de VDL GROEP is qua salaris, werkzaamheden en opleidingsniveau vergelijkbaar met de huidige functie van de werknemer. De functie wordt ook passend geacht als deze zich één salarisgroep lager bevindt.

Een functie wordt als niet passend gezien als de reistijd meer dan 1 uur (enkele reis) bedraagt.

 

 1. Externe herplaatsing buiten NEDCAR

De werknemer wordt direct nadat hij aangezegd is, aangemeld voor een begeleidingstraject van werk-naar-werk bij een outplacementbureau.

Het begeleidingstraject bevat:

 • begeleiding door een loopbaancoach
 • training gericht op het opdoen en/of verbeteren van onder andere sollicitatie- en onderhandelingsvaardigheden
 • begeleiding bij het samenstellen van het CV en gebruik van belangrijke sociale media
 • dagelijks vacatureaanbod
 • toegang tot digitale platforms van waaruit netwerkcontacten kunnen worden gelegd en webinars kunnen worden gevolgd.

De werknemer kan in plaats van door werkgever aangeboden bureau(s) ook kiezen voor een outplacementbureau van zijn eigen vrije keuze.

Meer over outplacementbureau eigen keuze

 

 1. Outplacementbudget

NEDCAR stelt een budget beschikbaar van maximaal   2.500 voor het begeleidingstraject. Voor de werknemers boven 45 jaar wordt dit budget met  € 1.500 verhoogd. Indien de werknemer zelf een outplacementbureau heeft gekozen, wordt er een maximaal budget gesteld van  € 2.000.

 

 1. Juridisch advies van € 750

De werknemer kan juridisch advies inwinnen. De werkgever vergoedt een tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand tot een bedrag van € 750. Indien werknemer aanspraak kan maken op juridische bijstand van een rechtsbijstandverzekering wordt geen tegemoetkoming toegekend.

Meer over juridisch advies collectief ontslag

 

 1. Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer interne en externe herplaatsing niet mogelijk is, volgt ontslag. De werknemer krijgt een ontslagvergoeding toegekend. De ontslagvergoeding wordt gebaseerd op de transitievergoeding vermenigvuldigd met een correctiefactor:

De correctiefactor bedraagt:

 • 1 tot en met 10 dienstjaren 
C = 1,6
 • 11 tot en met 20 dienstjaren
C = 1,7
 • 21 tot 30 en met 30 dienstjaren
C= 1,8
 • 31 tot en met 40 dienstjaren
C = 1,95
 • Meer dan 40 dienstjaren
C = 2,05                          

De ontslagvergoeding is gemaximeerd tot de wettelijk maximale transitievergoeding maal de factor.

Er wordt geen ontslagvergoeding betaald als:

 • De werknemer wordt herplaatst bij de werkgever, daaronder mede begrepen een in het binnenland of buitenland gevestigd vennootschap van de VDL Groep. De reeds binnen VDL Nedcar en/of andere vennootschappen van de VDL Groep gewerkte jaren worden meegenomen in de anciënniteit.
 • Of als de werknemer kan worden herplaatst, maar blijft weigeren mee te werken aan het verkrijgen van een passende functie.

 

 1. Vrijwillig vertrekregeling: ontslagvergoeding

Werkgever wijst op enig moment tijdens de duur van de overeenkomst functiegroepen of functies aan, waarbinnen de vrijwilligvertrekregeling van toepassing is. Werkgever kan daarbij de toepassing van deze regeling beperken in de tijd en ten aanzien van het maximaal aantal werknemers dat binnen de desbetreffende functiegroepen of functies gebruik kan maken van deze regeling.

Met de werknemer die gebruik maakt van deze regeling, wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten met recht op de ontslagvergoeding.

Meer over vrijwillige vertrekregeling

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws