Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan CANON 2021-2022

Dit sociaal plan is geldig tot en met 31 december 2022. Het sociaal plan is van toepassing op elke medewerker die een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd in één van de functies die geraakt worden als gevolg van een reorganisatie.

 

  1. Boventalligheid en afspiegelingsbeginsel

Bij het vaststellen van boventalligheid van medewerker doen de volgende situaties zich voor:

  • De functie van de medewerker vervalt
  • De functie van de medewerker blijft bestaan, maar het aantal formatieplaatsen in die functie vermindert als gevolg van wijzigingen in de organisatie dan wel het inkrimpen van activiteiten. In dit geval wordt door het afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde bepaald.

 

  1. Interne herplaatsing binnen CANON

CANON spant zich in om voor de medewerker werk te vinden in een vacante passende interne functie. Hierbij zal CANON niet alleen naar vacante functies kijken, maar ook naar functies waarvoor op korte termijn een passende vacature zal ontstaan. Gedurende de herplaatsingsfase wordt ook van de medewerker een actieve rol verwacht.

 

Maximaal 2 weken na het boventalligheidsgesprek zal het herplaatsingsgesprek plaatsvinden, waarin de eventuele beschikbaarheid van medewerker voor een vacante, passende functie(s) besproken zal worden.

 

  1. Externe herplaatsing buiten CANON middels outplacement

CANON biedt aan de boventallige werknemer die niet intern herplaatst kan worden een outplacementtraject aan.  Het outplacementtraject start op de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.  Het outplacementbureau zal per individuele medewerker bezien hoe het outplacementtraject vorm en inhoud zal krijgen.

Meer over outplacement vinden nieuwe baan

 

  1. Outplacementbudget

CANON faciliteert outplacement in het vinden van een nieuwe baan. Hiervoor is een budget van € 3.000 gereserveerd per medewerker. Het budget is voor de medewerker niet inwisselbaar voor een uitkering in geld. CANON stelt ook een scholingsbudget ter beschikking van € 1.500.

 

  1. Oude, hoge transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor 1,4

Ontslagen medewerkers ontvangen een éénmalige bruto beëindigingsvergoeding, te weten de transitievergoeding, vermenigvuldigd met een factor 1,4.

  • De transitievergoeding is over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het loon per maand voor elke periode van 6 maanden
  • en gelijk aan een kwart van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van 6 maanden.

Indien de medewerker op ontslagdatum 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst tenminste 120 maanden heeft geduurd, is de transitievergoeding over elke periode van 6 maanden dat de werknemer na 50-jarige leeftijd bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk aan de helft van het loon per maand.

Dit betreft de transitievergoeding die vóór 2020 werd gehanteerd. Deze is hoger dan de transitievergoeding 2021.

Bereken transitievergoeding

De maximale vergoeding bedraagt € 84.000 bruto (voor het jaar 2021), vermenigvuldigd met de factor 1,4, maar niet als het bruto jaarinkomen hoger is dan de maximale vergoeding.

 

  1. Eerdere uitdiensttreding: transitievergoeding + 50% van toekomstig maandinkomen

Indien de medewerker buiten CANON een nieuw dienstverband aanvaardt dat aanvangt vóór de einddatum, wordt het dienstverband geacht te zijn geëindigd met wederzijds goedvinden. Medewerker houdt recht op de transitievergoeding. Het outplacementtraject zal per direct worden beëindigd. De medewerker heeft daarnaast recht op 50% van het resterende maandinkomen tot de nieuwe einddatum.

Meer over advies transitievergoeding

 

 

Check uw vaststellingsovereenkomst

Hulp van jurist

Een mail aan onze arbeidsjuristen is vaak voldoende om een antwoord te krijgen op vragen die u heeft over sociaal plan of arbeidsrecht.

Klik hier en stel direct uw vraag!

Maak een afspraak

 

Wat kunnen wij voor u doen?

arbeidsjuristen

outplacement nieuwe baan

financieel advies ontslag

 

Boventallig nieuws

Nieuws